Leubit

Informacje prawne

§ 1 Granice odpowiedzialności cywilnej
Treści prezentowane na tej stronie internetowej przygotowywane są z zachowaniem najwyższej staranności. Sprzedawca nie gwarantuje jednak poprawności, kompletności i aktualności prezentowanych treści. Użytkownik korzysta z treści strony internetowej na własne ryzyko. Artykuły podpisane imieniem i nazwiskiem przedstawiają opinie autora, jednak nie zawsze są zgodne z opinią sprzedawcy. Wskutek tylko i wyłącznie użytkowania strony internetowej sprzedawcy nie powstaje stosunek umowny między użytkownikiem a sprzedawcą.

§ 2 Łącza zewnętrzne
Niniejsza strona internetowa zawiera przekierowania do stron osób trzecich („łącza zewnętrzne”). Strony osób trzecich podlegają odpowiedzialności podmiotów prowadzących te strony. W trakcie tworzenia łącza zewnętrznego po raz pierwszy sprzedawca sprawdził treści zamieszczane na stronie przez osoby trzecie pod kątem występowania ewentualnych naruszeń przepisów prawa. W tym czasie nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa. Sprzedawca nie ma wpływu na obecny i przyszły kształt stron internetowych oferowanych przez osoby trzecie ani na zamieszczane na nich treści. Wstawianie łącz zewnętrznych nie oznacza, że treści znajdujące się pod odniesieniem lub łączem stają się własnością sprzedawcy. Sprzedawca nie jest w stanie sprawować stałej kontroli łączy zewnętrznych, jeśli nie pojawiły się konkretne informacje o naruszeniu przepisów prawa. Bezzwłocznie po powzięciu wiedzy o naruszeniu prawa takie łącza zewnętrzne zostaną usunięte.

§ 3 Prawo autorskie i pokrewne prawa ochrony własności intelektualnej
Treści publikowane na tej stronie internetowej podlegają przepisom niemieckiego prawa autorskiego i pokrewnym prawom ochrony własności intelektualnej. Każde wykorzystanie, które nie jest dopuszczalne na mocy przepisów prawa autorskiego i pokrewnych praw ochrony własności intelektualnej wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody autora lub posiadacza przedmiotowych praw. Powyższe zastrzeżenie obowiązuje w szczególności w zakresie powielania, edycji, tłumaczenia, zapisu, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są odpowiednio oznaczone. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i karalne. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Przedstawianie tej strony w obcych ramkach dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą.

§ 4 Szczególne warunki wykorzystywania
Jeśli szczególne warunki dotyczące poszczególnych sposobów wykorzystywania przedmiotowej strony internetowej różnią się od zapisów powyższych paragrafów, w stosownym miejscu znajdzie się jednoznaczna informacja na ten temat. W takim przypadku dla każdej sytuacji obowiązują szczególne warunki dotyczące konkretnego rodzaju wykorzystywania.

§ 5 Rozwiązywanie sporów konsumenckich
Nasze przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do udziału w postępowaniu mającym na celu rozwiązanie sporu toczącego się przed organem arbitrażu konsumenckiego i zrzeka się dobrowolnego udziału w takim postępowaniu.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych
Poniżej znajdują się informacje dotyczące wydanego przez nas oświadczenia o ochronie danych osobowych. Znajdą tu Państwo informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Przestrzegamy w tym zakresie obowiązującej w Niemczech ustawy o ochronie danych osobowych. Oświadczenie to jest dostępne przez cały czas na naszej stronie internetowej.

Informujemy, że bezpieczeństwo w zakresie przekazywania danych za pośrednictwem Internetu (np. w ramach komunikacji mailowej) nie jest pełne i nie można zapewnić pełnej ochrony przed dostępem osób trzecich do przedmiotowych danych.

Nie życzymy sobie wykorzystywania danych kontaktowych zawartych w sekcji Impressum dla celów reklamowych, chyba że udzieliliśmy uprzednio pisemnej zgody lub nadawca pozostaje z nami w istniejącej już relacji handlowej. Sprzedawca i wszystkie osoby wymienione na tej stronie internetowej nie wyrażają niniejszym zgody na komercyjne wykorzystywanie i przekazywanie swoich danych osobowych.

Dane osobowe
Naszą stronę można odwiedzać bez konieczności podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail), odbywa się to w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właścicieli. W przypadku, gdy między Państwem a nami zaistnieje stosunek umowny, sformułowana lub zmieniona zostanie treść umowy lub jeśli wyślą Państwo do nas zapytanie, zgromadzimy Państwa dane osobowe i będziemy je wykorzystywać, jeśli będzie to wymagane do tego celu (dane ewidencyjne). Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w wymaganym zakresie w celu umożliwienia Państwu korzystania z oferty internetowej (dane dotyczące zachowania użytkownika). Wszystkie dane osobowe przechowywane są tylko przez okres wymagany do realizacji danego celu (edycja zapytania lub realizacja umowy). W tym zakresie uwzględniamy terminy przechowywania wynikające z przepisów podatkowych i handlowych. Na mocy zarządzeń wydanych przez stosowne organy, w poszczególnych przypadkach jesteśmy uprawnieni do udzielenia informacji w zakresie tych danych (danych ewidencyjne), jeśli jest to konieczne dla celów ścigania karnego, ochrony przed zagrożeniem, w celu spełnienia ustawowych zadań konstytucyjnych organów ochrony lub organów obrony wojskowej lub w celu realizacji praw chroniących własność intelektualną.

Prawo do informacji
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do bezzwłocznego zasięgnięcia informacji o zgromadzonych danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do odwołania zgody na wykorzystywanie podanych przez Państwa danych osobowych ze skutkiem przyszłym. W celu zasięgnięcia informacji należy zgłosić się do sprzedawcy. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji Impressum.

Oświadczenie ws. danych osobowych dla podmiotu zajmującego się analityką internetową Piwik
Ta strona internetowa korzysta z Piwik, oprogramowania typu open source przeznaczonego do statystycznej analizy odwiedzin użytkowników na stronie. Piwik stosuje tzw. „pliki Cookies”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę sposobu odwiedzania strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej sprzedawcy będą zapisywane na serwerze sprzedawcy w Niemczech. Adres IP poddawany jest anonimizacji od razu po przetworzeniu, lecz jeszcze przed zapisem. Instalowanie plików cookies może zostać zablokowane przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia w jego przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji witryny.