Leubit

Ogólne Warunki Handlowe

Warunki dostaw i płatności obowiązujące w firmie BVH Bitumen Vertrieb und Handel GmbH zwanej dalej BVH, stan na 03/2017.

Podstawę wszelkich umów zawieranych z naszą firmą stanowią poniższe warunki, przy czym znosi się obowiązywanie ewentualnych warunków sprzecznych lub przedłożonych przez klienta. Warunki o odmiennej od zawartej poniżej treści nie stanowią zatem dla nas zobowiązania, chyba że wyraziliśmy pisemną zgodę na takie warunki.

1. Zawarcie umowy

Oferty wiążą nas na okres maksymalnie czterech tygodni od daty przyjęcia pisemnego potwierdzenia zlecenia, chyba że potwierdzenie zlecenia odbywa się w drodze jego realizacji. Powyższe zastrzeżenie obowiązuje również w zakresie zleceń udzielanych ustnie oraz zmian lub uzupełnień istniejących zleceń.

2. Płatności

W przypadku wątpliwości roszczenia z tytułu płatności stają się wymagalne natychmiast, chyba że z faktury wynika co innego. W pozostałym zakresie obowiązują przepisy ustawowe dotyczące wymagalności i zwłoki. Udzielenie skonta uzależnione jest od terminowego wpłynięcia należnej kwoty na nasze konto. Wyłącza się możliwość dokonywania potrąceń z tytułu spornych, niepotwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym roszczeń wzajemnych.

3. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje naszą własnością. Do tego momentu niedozwolone jest jego zastawianie lub przewłaszczanie tytułem zabezpieczenia. Przetwarzanie towaru stanowiącego własność zastrzeżoną odbywa się na naszą rzecz, jednakże nie stanowi dla nas zobowiązania. Nabywamy własność [tego towaru] zgodnie z §§ 950, 947 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego BGB. W przypadku odsprzedaży towaru stanowiącego własność zastrzeżoną – niezależnie od tego, czy będzie ona miała miejsce przed przetworzeniem, czy po przetworzeniu – kupujący już teraz ceduje na naszą rzecz tę część należności od osoby trzeciej, którą nabędzie wskutek odsprzedaży towaru stanowiącego własność zastrzeżoną lub wskutek odsprzedaży nowych wyrobów wytworzonych z tego towaru. Od samego początku przysługuje nam prawo do dysponowania scedowanymi należnościami, przede wszystkim do ich ściągania. Jeśli kupujący wypełnia swoje zobowiązania płatnicze, jest uprawniony do sprzedaży towaru w ramach zwykłej procedury handlowej oraz do dysponowania należnościami uzyskanymi z tytułu sprzedaży. Warunkiem powyższego jest jednak wpłynięcie równowartości bezpośrednio na poczet jego majątku. Uprawnienie do zatrzymania może zostać odwołane w dowolnym momencie. Wygasa ono w szczególności wtedy, gdy kupujący zaprzestanie dokonywania płatności lub zostanie złożony wniosek o wszczęcie pozasądowego postępowania układowego lub sądowego postępowania upadłościowego czy układowego. Kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego, pisemnego powiadomienia nas o ewentualnym podjęciu takich działań. Kupujący zobowiązany jest do podania nam na żądanie nazwisk i adresów dłużników trzecich oraz kwot należności orz spełnienia swoich obowiązków wynikających z §§ 402, 410 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB, a w szczególności do dostarczenia nam dokumentacji niezbędnej do samodzielnego ściągnięcia należności. W przypadku przejęcia roszczenia o zapłatę ceny zakupu w poczet bieżącego rachunku bankowego zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej pozostaje w mocy dopóty, dopóki bieżący rachunek bankowy wykazuje należności od klienta. Na żądanie kupującego zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń, jeżeli ich wartość przewyższa wartość zabezpieczonych należności o ponad 20%, w przypadku gdy należności te nie zostały jeszcze zapłacone.

4. Terminy dostaw

a) Staramy się dotrzymywać podanych terminów dostaw. Wraz z upływem przewidzianego terminu dostawy nie popadamy w zwłokę, chyba że jednoznacznie postanowiono inaczej. Nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu spóźnionej dostawy, w szczególności z tytułu czasu oczekiwania, chyba że nasze działania były działaniami umyślnymi lub nosiły znamiona rażącego niedbalstwa.

b) Dostawy realizowane są w kraju na koszt dostawcy do miejsca odbioru, chyba że w poszczególnych umowach ustalono inaczej. Warunkiem wykonania dostawy pojazdem ciężarowym jest możliwość dostępu do miejsca rozładunku po dobrej jakości drogach, na których dopuszczony jest ruch pojazdów ciężarowych. Koszty i wydatki wykraczające poza powyższy zakres obciążają zamawiającego. W przypadku dostawy towarów przez BVH klient zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia sprawnego rozładunku i udostępnienia pomocników oraz urządzeń podnoszących, chyba że wyraźnie ustalono, że rozładunek ma być wykonany przez BVH. Opóźnienia podczas rozładunku obciążają klienta, przy czym obejmują one również koszty przestoju pojazdu, którym wykonano dostawę.

c) W przypadku zwłoki strony umowy w zakresie płatności z tytułu wcześniejszych dostaw, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego oraz w przypadku każdego znacznego pogorszenia stosunków majątkowych kupującego firma BVH jest uprawniona do uzależnienia wykonania dostawy od uiszczenia stosownej zaliczki lub wniesienia poręczenia płatności. Firma BVH jest zobowiązana do poinformowania kupującego w formie pisemnej o dochodzeniu powyższych płatności.

5. Roszczenia z tytułu wad i odszkodowanie

a) W przypadku wystąpienia uzasadnionych reklamacji firma BVH uprawniona jest do dostawy towaru wolnego od wad w ramach zobowiązania do realizacji dodatkowych świadczeń. Spełnienie dodatkowego świadczenia może zostać uznane za nieudane dopiero po niedojściu do skutku, w stosownym terminie, drugiej dostawy dodatkowej, co skutkuje prawem kupującego do dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu wad.

b) W przypadku, gdy firma BVH będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowania na podstawie przepisów ustawowych i niniejszych warunków, jej odpowiedzialność cywilna ograniczona jest do działań umyślnych i noszących znamiona rażącego niedbalstwa. Ww. ograniczenie nie obowiązuje jednak w zakresie utraty życia, zdrowia i uszkodzeń ciała. Niezależnie od winy sprzedającego nienaruszona pozostaje ewentualna odpowiedzialność firmy BVH w zakresie podstępnego zatajenia wady świadczenia, braku przyrzeczonej cechy lub z tytułu przejęcia gwarancji bądź ryzyka zakupu oraz wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

6. Obowiązujące prawo

Wszelkie stosunki między BVH a kupującym podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec.

7. Miejsce spełnienia świadczenia i właściwość miejscowa sądu

Miejscem spełnienia świadczenia i wykonania usług w ramach umów zawieranych z BVH jest Drezno. Strony ustalają, że sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Dreźnie i Sąd Krajowy w Dreźnie, o ile obie strony umowy są kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub podmiotami odrębnego majątku publicznego.

8. Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw i Płatności są lub staną się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.